ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (Foreign Affairs Institute) είναι μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, και συνίσταται στην προαγωγή θεμάτων που αφορούν στην εξωτερική πολιτική στην Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας ειδικότερα δε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Η συνεργασία των ασχολούμενων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την θεωρητική επεξεργασία, ανάπτυξη και προώθηση θεμάτων που αφορούν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προσώπων στην εφαρμογή επιστημονικών δράσεων, πρακτικών και συμπερασμάτων που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, καθώς και η υλοποίηση δράσεων βελτιστοποίησης της εξωτερικής πολιτικής και των ακολουθούμενων πρακτικών ως προς την εφαρμογή σχετικών με την εξωτερική πολιτική επιστημονικών συμπερασμάτων.

Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλες ομοειδείς ενώσεις, ινστιτούτα και σωματεία που ασχολούνται με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και η συμμετοχή του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων σε διεθνείς ενώσεις με τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

Η μελέτη και ανάδειξη των προβλημάτων καθώς και η διαμόρφωση σύγχρονων και εποικοδομητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων προβλημάτων σε θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική.

Η επαφή, συνεργασία και παρέμβαση στους διάφορους φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς, τόσο της Ελλάδος όσο και του εξωτερικού, για την προώθηση των προηγούμενων δράσεων,

Η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, βιβλιοθήκης κ.λπ. για τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων,

Η συμμετοχή των μελών σε κάθε μορφή δράσης για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων.